Search

Get a gift

Subscribe to the newsletter and download the mini-tutorial

10 rules of beautiful young appearance that you can apply immediately

Download now

KIM JESTEŚMY

JOGA PIĘKNA Marta Kucińska-Bielecka z siedzibą w Łodzi przy ul. Legionów 119. Przetwarzamy Dane Osobowe Użytkowników naszego Sklepu jako ich administrator.

JAK PRZETWARZAMY DANE

Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje Dane, między innymi po to, aby umożliwić Ci założenie konta i dokonanie zakupu oferowanych przez nas produktów fizycznych oraz cyfrowych.

DLACZEGO PRZETWARZAMY DANE

Przetwarzamy Dane, aby:

 • wykonać umowę, którą zawieramy z Tobą w momencie akceptacji regulaminu oraz dokonanego przez Ciebie zakupu w sklepie internetowym
 • odpowiedzieć na zadane przez Użytkownika pytanie. Wówczas podstawą jest zgoda Użytkownika wyrażona zainicjowaniem kontaktu oraz uzasadniony interes Administratora polegający na udzieleniu odpowiedzi na pytania, które nam zadajesz
 • wysyłać newslettera z ofertami handlowymi tylko wówczas, gdy użytkownik wyraził wyraźną zgodę na otrzymywania od nas maili

KOMU UDOSTĘPNIAMY DANE

Udostępniamy Twoje Dane jedynie podmiotom trzecim, które udzielają nam pomocy lub wsparcia w charakterze podmiotów przetwarzających lub osobnych administratorów, tj. biuro księgowe, firma hostingowa, czy firma kurierska.

TWOJE PRAWA

Masz prawo do dostępu, poprawiania lub usuwania swoich Danych Osobowych oraz złożenia do organu nadzorczego skargi związanej z ich przetwarzaniem. W niektórych przypadkach masz również inne prawa, na przykład do wycofania zgody, sprzeciwienia się użyciu Twoich Danych lub do ich przenoszenia, jak wyjaśniono szczegółowo poniżej.

Zachęcamy do zapoznania się z wersją rozszerzoną Polityki Prywatności opisaną poniżej, aby dokładnie zrozumieć sposób, w jaki będziemy przetwarzać Dane Osobowe i jak możesz realizować swoje prawa z tym związane.

[/column][/row]

POLITYKA PRYWATNOŚCI (wersja rozszerzona)

Poniższy dokument określa najważniejsze zasady przetwarzania danych, ochrony danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z korzystaniem ze Sklepu internetowego JOGA PIĘKNA.

Korzystanie ze Sklepu oznacza akceptację wszystkich zasad stosowanych przez JOGA PIĘKNA Marta Kucińska-Bielecka Zapoznaj się z ich treścią zanim rozpoczniesz korzystanie z naszych usług.

I. Definicje

 1. Administrator – oznacza podmiot przetwarzający dane osobowe, którym jest JOGA PIĘKNA Marta Kucińska-Bielecka z siedzibą w Łodzi przy ul. Legionów 119, NIP: 7271470454, REGON: 473239810.
 2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem, których Użytkownik korzysta ze Sklepu.
 3. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Sklepu.
 4. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem Sklepu.
 5. Kupujący – Osoba dokonująca zakup w Sklepie niezależnie od formy prawnej takiej działalności.
 6. Polityka – niniejsza Polityka Prywatności.
 7. Produkt – towar oferowany w sklepie internetowym.
 8. Shop – sklep online znajdujący się pod adresem: https://jogapiekna.com/
 9. Użytkownik – osoba korzystająca ze strony internetowej.

II. Zakres przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe:

 1. Dla celów analitycznych. W celu prowadzenia statystyk korzystania ze Sklepu, ulepszania i ułatwiania korzystania oraz zapewniania bezpieczeństwa informatycznego.
 2. Dla celów realizacji umowy. W celu przyjęcia zamówienia, przygotowania produktu do wysyłki, doręczenia go Kupującemu oraz jeśli jest to konieczne, w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniach przed sądami i innymi organami państwowymi.
 3. Dla celów udzielenia odpowiedzi. W celu obsługi zapytań, wniosków i ewentualnych skarg.
 4. Dla celów wysyłki newslettera. W celu wysyłania ofert handlowych za wyraźna zgodą Użytkownika na otrzymywanie tego rodzaju informacji.
 5. Dla prowadzenia Konta. W celu umożliwienia założenia Konta oraz jego uwierzytelniania.

III. Sposób przetwarzania danych

 1. Administrator zapewnia kontrolę nad rodzajem i zakresem przetwarzania danych osobowych, okresem oraz sposobem ich przetwarzania, a także osobami upoważnionymi do ich przetwarzania.
 2. Administrator przechowuje dane osobowe jedynie tak długo, jak jest to niezbędne dla realizacji celu, dla którego dane osobowe zostały zgromadzone, chyba, że co innego wynika z obowiązujących przepisów prawa. Jeżeli podstawą przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika, Administrator przetwarza do momentu cofnięcia zgody przez Użytkownika. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania.
 3. Użytkownik ma prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  3. przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody,
  4. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 4. Administrator oświadcza, że:
  1. przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem,
  2. zbiera dane osobowe dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  3. przechowuje dane osobowe w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 5. Dostęp do danych osobowych posiada Administrator, pisemnie upoważnieni pracownicy, współpracownicy oraz świadczący usługi na jego rzecz. Dostęp do danych osobowych przez wyżej wymienione osoby odbywa się wyłącznie w celu i zakresie określonym przez Administratora.
 6. Administrator prowadzi ewidencję osób upoważnionych do ich przetwarzania. Osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych, są zobowiązane do zachowania w ścisłej tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia.
 7. Administrator oraz osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych stosują środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych przez siebie danych.

IV. Udostępnianie i powierzanie przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator nie udostępnia, nie sprzedaje, ani nie ujawnia w jakikolwiek inny sposób zbieranych danych osobowych dotyczących Użytkowników, z wyjątkiem sytuacji opisanych w Polityce lub, gdy wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych dostawcom usług działającym w jego imieniu. Zgodnie z zawartymi z nimi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa stopnia prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych
 3. Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych dostawcom usług, tj. firmie hostingowej w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, biurze księgowemu w celu prowadzenia dokumentacji księgowej oraz firmie kurierskiej celem realizacji usługi logistycznej.
 4. Dane osobowe są udostępniane podmiotom zewnętrznym tj. ING Bank Śląski S.A. oraz Twisto Polska sp. z o.o. celem realizacji zapłaty w sklepie internetowym.
 5. W przypadku, gdy podanie przez Użytkownika danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.
 6. W przypadku, gdy podanie przez Użytkownika danych osobowych następuje w celu przekazania danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.
 7. W przypadku przekazania danych osobowych Użytkownika do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.
 8. W przypadku przekazania danych osobowych Użytkownika do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.
 9. W przypadku przekazania danych osobowych Użytkownika do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty ceny za nabyty lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

V. Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. marketingowych (remarketing)
  3. określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google,
  4. zapewnienia prawidłowego działania Sklepu.
 3. Istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej przez Użytkownika, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Jednak, w takiej sytuacji, korzystanie ze strony internetowej przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 5. Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
  1. Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
  2. Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
  3. Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
  4. Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647,
  5. Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL.

VI. Inne technologie

Administrator stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony, tj.

 1. kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Sklepu
 2. piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych.

VII. Logi serwera

 1. Korzystanie ze Sklepu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Sklep.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Sklepu i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

W przypadku pytań i opinii dotyczących Polityki oraz przetwarzania danych prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: marta@jogapiekna.com

© Copyright 2024 yoga of beauty. All rights reserved. Created by THENEWLOOK
Attention! The name "beauty yoga" is reserved.
All materials contained on the site are exclusively educational, informative and hobby-oriented. Their purpose is not to diagnose, treat, or prevent diseases. They will not replace the medical advice we need to take care of.

Cart

No products in the basket.

Go to shop