Search

Get a gift

Subscribe to the newsletter and download the mini-tutorial

10 rules of beautiful young appearance that you can apply immediately

Download now

Regulamin określa zasady dokonywania sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego BEAUTY YOGA, w szczególności zasady składania zamówień, płatności, odstąpienia od umowy, postępowania reklamacyjnego.

DANE KONTAKTOWE:

JOGA PIĘKNA Marta Kucińska-Bielecka
ul. Legionów 119, 91-073 Łódź
NIP: 7271470454, REGON: 473239810
e-mail: sklep@jogapiekna.com
tel. +48 601 154 084

I. DEFINICJE

 1. Abonament – opłata za korzystanie z wybranych przez Klienta usług subskrypcyjnych, miesięcznych.
 2. Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Klient/Kupujący – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Konto klienta – podstrona sklepu internetowego, gdzie klient może aktualizować swoje dane, zmieniać hasło dostępu oraz sprawdzać stan zamówienia.
 6. Koszyk – funkcjonalność sklepu internetowego, polegająca w szczególności na umożliwieniu łatwego dokonywaniu zakupów Towaru umożliwiająca podgląd jego nazwy, ilości, wartości, kosztów dostarczenia oraz kosztów całości zamówienia.
 7. Okres Rozliczeniowy – okres miesiąca rozliczania usług świadczonych w trybie abonamentowym.
 8. Produkt cyfrowy – wszystko, co można pobrać na dysk komputera w formie książki elektronicznej (e-booki), prasy elektronicznej (e-prasa) oraz książki audio (audiobooki). Dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
 9. Przedsprzedaż – Towar, który w momencie złożenia Zamówienia nie jest dostępny. Przewidywany początek dostępności Przedsprzedaży określony jest każdorazowo na karcie Towaru oznaczonego jako Przedsprzedaż. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Towarach, dotyczy to również Przedsprzedaży, chyba że co innego wynika z treści danego postanowienia.
 10. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 11. Sprzedawca – JOGA PIĘKNA Marta Kucińska-Bielecka wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG) NIP: 7271470454, REGON: 473239810 z siedzibą w Łodzi, przy ul. Legionów 119.
 12. Regulations – niniejszy regulamin określający ogólne warunki sprzedaży, a także zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.
 13. Rozporządzenie ogólne – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG).
 14. Shop – sklep internetowy JOGA PIĘKNA dostępny pod adresem https://jogapiekna.com/
 15. Umowa – umowa sprzedaży Towaru zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą.
 16. Umowa o dostarczenie treści lub usługi cyfrowej – umowa zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca dostarczania przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Treści Cyfrowych lub usług cyfrowych za zapłatą ceny.
 17. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 18. Towar – prezentowana w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.
 19. Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
 20. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 21. Wada – zarówno wada fizyczna , jak i wada prawna.
 22. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:
  1. nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,
  3. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  4. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
  5. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;
  6. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.
 23. Wada prawna – okoliczność, gdy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

II. WARUNKI OGÓLNE

 1. Sklep JOGA PIĘKNA znajdujący się pod adresem https://jogapiekna.com/ prowadzi sprzedaż produktów cyfrowych oraz fizycznych znajdujących się w aktualnej ofercie.
 2. Regulamin stanowi integralną część Umowy, do zawarcia, której dochodzi poprzez dokonanie zakupu Towaru lub Produktu cyfrowego oferowanego w Sklepie.
 3. Warunkiem dokonania zakupu jest zaakceptowanie przez Kupującego Regulaminu.
 4. Kupujący w celu dokonania zakupu może utworzyć Konto klienta, jak również dokonać zakupu bez rejestracji konta. Założenie konta następuje wskutek bezpłatnej umowy o prowadzenie konta zawartej między Sprzedawcą a Kupującym. Umowa o prowadzenie konta jest zawierana na czas nieoznaczony. W celu założenia konta niezbędna jest rejestracja.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI KUPUJĄCEGO

 1. Kupujący zobowiązany jest do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedającego,
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  6. korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami współżycia społecznego.
 2. Z chwilą zakupu Produktu cyfrowego udzielona zostaje licencja niewyłączna i nieprzenoszalna na okres wskazany w karcie opisu Produktu cyfrowego. Kupujący ma prawo korzystać z zakupionego Produktu tylko na użytek prywatny lub w ramach prowadzonej działalności, w związku z którą dokonał zakupu publikując na swoje stronie lub sklepie zgodnie z jego przeznaczeniem.
 3. Kupujący zobowiązany jest do korzystania z zakupionego Produktu cyfrowego zgodnie z udzieloną licencją.
 4. Klient jest zobowiązany do przestrzegania warunków niniejszej licencji. Licencja nie obejmuje praw zależnych, a także prawa do sublicencji. Zakupiony Produkt nie może być przedmiotem odsprzedaży, dystrybucji lub sprzedaży handlowej. Udostępnianie danych do logowania osobom nieuprawnionym, które nie dokonały zakupu stanowi naruszenie praw autorskich Sprzedawcy.
 5. Naruszenie zasad licencji skutkuje zablokowaniem dostępu do Konta klienta oraz możliwością dochodzenia przez Sprzedawcę roszczeń związanych z naruszeniem praw autorskich.

IV. CENA, METODY PŁATNOŚCI

 1. Zamówienia można składać siedem dni w tygodniu przez dwadzieścia cztery godziny na dobę. Ceny podane są cenami uwzględniającymi podatek VAT w polskich złotych. Płatność dokonywana jest za pośrednictwem:
  1. przelew tradycyjny, pobranie – w przypadku produktów fizycznych,
  2. PayU, PayPal, ING imoje, przelew tradycyjny – w przypadku produktów fizycznych i cyfrowych.
 2. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki, które są uwidocznione w trakcie składania zamówienia konkretnego Towaru.
 3. Cena Towaru jest wiążąca po potwierdzeniu przez Sprzedawcę otrzymania złożonego przez Kupującego zamówienia i od momentu uruchomienia realizacji zamówienia cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów w trakcie realizacji konkretnego zamówienia.

V. KURSY ONLINE I WARSZTATY ONLINE

 1. Kursy online i warsztaty online stanowią Treścią cyfrową w rozumieniu art. 2 pkt 5 oraz art. 38 pkt 13 o prawach konsumenta.
 2. Prawa własności intelektualnej.
  Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści dostępne na Stronie oraz treści cyfrowe sprzedawane za pośrednictwem Strony mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
  Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 3. W celu dokonania zakupu niezbędne jest zarejestrowanie Konta klienta. Przy rejestracji należy podać adres mailowy, na który zostanie wysłany odnośnik do ustawienia nowego hasła.
 4. Klient w każdym momencie może dokonać zmiany hasła.
 5. Materiały kursowe będą dostępne od razu w panelu kursu online. Jeżeli Klient nie może uruchomić pliku, powinien skontaktować się ze Sprzedawcą.
 6. Dostęp do kursu online lub warsztatów online jest udzielany na okres wskazany w karcie opisu Produktu cyfrowego. Termin liczy się od dnia otrzymania dostępu do kursu online, chyba że co innego wynika z informacji znajdujących się na stronie Produktu cyfrowego.
 7. Jeżeli kursy lub warsztaty online są niezgodne z umową, Konsument może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową

VI. KONSULTACJE ONLINE

 1. Konsultacje online są usługą w rozumieniu art. 38 pkt 1 o prawach konsumenta.
 2. W ramach umowy zawartej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Sprzedawca dostarcza Klientowi usługę w postaci zakupionej konsultacji online, która odbywa się za pośrednictwem urządzeń do porozumiewania się na odległość, tj. Skype lub Zoom.
 3. Zakup konsultacji online zostaje potwierdzony wiadomością wysłaną na adres mailowy Klienta.
 4. Konsultacja online zostaje przeprowadzona po uprzednim uzgodnieniu terminu z Klientem telefonicznie.
 5. Konsultację należy wykorzystać w terminie do 3 miesięcy od dnia zakupu.
 6. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta, wyrażając zgodę na wykonanie w pełni usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, utraci w ten sposób prawo do odstąpienia od umowy.

VII. SKŁADANIE I POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA

 1. Kupujący składa zamówienie:
  1. wybierając jedną lub więcej pozycji asortymentu oferowanego Towaru
  2. podając imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego
  3. podając sposób i adres do doręczeń
  4. wybierając sposób płatności
 2. Kupujący zostaje automatycznie poinformowany o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 3. Zamówienie uważa się za złożone, jeżeli w formularzu zostaną zamieszczone wszystkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację zamówienia oraz Kupującego, w tym jego numeru telefonicznego oraz poczty elektronicznej.
 4. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą dokonania płatności.
 5. Dowodem zakupu jest paragon fiskalny lub faktura VAT, na życzenie klienta. W przypadku braku dokumentu potwierdzającego zakup lub sprostowanie danych, prosimy o zgłoszenie tego faktu wysyłając do nas wiadomość e-mail na adres: sklep@jogapiekna.com
 6. Sprzedający zastrzega prawo odrzucenia zamówienia gdy:
  1. źle został wypełniony formularz uniemożliwiający zrealizowanie zamówienia
  2. nie została dokonana wpłaty na konto w terminie 7 dni roboczych
  3. przesyłka nie została odebrana przez Kupującego.

VIII. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Sprzedawca niezwłocznie po potwierdzeniu otrzymania złożonego zamówienia przystępuje do jego realizacji. Na czas otrzymania Towaru składa się czas realizacji zamówienia (kompletowanie Towaru, płatność za Towar, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki) – do 5 dni roboczych.
 2. Towar zamówiony w Sklepie internetowym JOGA PIĘKNA dostarczany jest za pośrednictwem InPost paczkomaty, InPost Kurier, Kurier GLS (na terenie kraju i zagranicy). Jest także możliwy odbiór osobisty w siedzibie firmy (po przedpłacie). Dostawy realizowane są na terenie Polski i UE.
 3. Nieodebranie paczki przez Kupującego – jeśli jest zwrócona do nadawcy, powoduje obciążenie Kupującego kosztami za wysyłkę.
 4. Doręczenie Produktu cyfrowego następuje automatycznie, zaraz po potwierdzeniu dokonania płatności przez Kupującego. Produkt cyfrowy przesyłany jest na adres mailowy podany przez Kupującego.

IX. USŁUGI ABONAMENTOWE

 1. Sprzedawca świadczy usługi abonamentowe polegającą na odpłatnym udostępnianiu porad z zakresu urody i zdrowia.
 2. Dla korzystania z usług abonamentowych niezbędne jest zarejestrowanie Konta.
 3. Opłata za Abonament dokonywana jest comiesięcznie.
 4. Płatność dokonywana jest z góry za wybrany Okres Rozliczeniowy i nie podlega zwrotowi w razie zaprzestania korzystania z Usługi w czasie trwania wybranego Okresu Rozliczeniowego.
 5. Dany Abonament związany jest każdorazowo z indywidualnym kontem Klienta w ramach którego został uregulowany. Brak możliwości zaliczenia opłaconego abonamentu na poczet innych zobowiązań danego Klienta lub na poczet zobowiązań innego.

X. PROCEDURA REKLAMACYJNA

 1. Wobec Klientów będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumenta Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową na zasadach określonych w rozdziale 5b ustawy o prawach konsumenta.
 2. Reklamacje mogą być składane drogą elektroniczną lub przy wykorzystaniu wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Reklamacje można składać na adres: sklep@jogapiekna.com or gabrysia@jogapiekna.com
 3. Reklamacja powinna określać przyczynę jej złożenia, daty wystąpienia przyczyny uzasadniającej złożenie reklamacji, żądanie oraz numer rachunku bankowego Klienta, na które w razie uwzględnienia reklamacji dotyczącej wad fizycznych lub prawnych zostanie zwrócona ceną Towaru.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonym od dnia następnego po dniu, w którym Klient zgłosił reklamację. Jeśli nie rozpatrzy reklamacji w tym terminie, uważa się, że reklamację uznał. Sprzedawca rozpatruje reklamację drogą korespondencji elektronicznej, wysłaną na adres elektroniczny reklamującego.
 5. Składając reklamację Kupujący może żądać:
  1. wymiany lub naprawy niezgodnego z umową Towaru
  2. obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy sprzedaży.
 6. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.
 7. Jeżeli Konsument wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, obniżenie musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z umową.
 8. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu cen.
 9. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim go nabył.
 10. Jeżeli Produkt cyfrowy jest niezgodny z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
  1. doprowadzenie do zgodności z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów,
  2. Sprzedawca nie doprowadził Produktu cyfrowego do zgodności z umową,
  3. brak zgodności Produktu cyfrowego z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić do zgodności z umową,
  4. brak zgodności z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z doprowadzenia do zgodności z umową,
  5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu cyfrowego do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.
 11. Postanowienia procedury reklamacyjnej dotyczące Konsumenta stosuje się odpowiednio do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.
 12. Klientom będącym Przedsiębiorcami nie przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady.

XI. ZWROT TOWARU

 1. W przypadku reklamacji Towaru celem jego naprawy lub wymiany bądź w przypadku odstąpienia od umowy Klient jest zobowiązany odesłać zakupiony Towar na adres Sprzedawcy.
 2. Koszty przesyłki w przypadku wymiany, zwrotu, odstąpienia od umowy pokrywa Kupujący. Paczka powinna być zapakowana w sposób uniemożliwiający uszkodzenie odsyłanego Towaru. Realizacja wymiany następuje po opłaceniu kosztów przesyłki.

XII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient będący Konsumentem, jak również Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który za pośrednictwem Sklepu internetowego zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 5.
 2. Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W takiej sytuacji może skorzystać ze wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 3. Bieg terminu, o którym mowa powyżej rozpoczyna się od dnia następnego po dniu, w którym Towar został przez Konsumenta odebrany (data odbioru). Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem tego terminu.
 4. Skutki odstąpienia od Umowy:
  1. Umowę uważa się za niezawartą
  2. Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności za wyjątkiem dodatkowych kosztów poniesionych przez Konsumenta, wynikających z wybranego sposobu dostarczenia Towaru innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia Towaru oferowany przez Sprzedawcę. Sprzedawca może jednak wstrzymać się ze zwrotem należności do czasu otrzymania Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  3. zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami
 5. Odstąpienie od umowy nie przysługuje w przypadku sprzedaży:
  1. Produktów cyfrowych, jeżeli Kupujący wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej w postaci wybranego Produktu cyfrowego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Momentem, w którym Kupujący wyraża zgodę na dostarczenie produktu cyfrowego jest dokonania zapłaty za Produkt cyfrowy,
  2. Produktów higienicznych, które po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych. Mowa tutaj o poduszkach antyzmarszczkowych oraz poszewkach dostępnych pod linkiem:
   https://jogapiekna.com/kategoria-produktu/poduszki-antyzmarszczkowe/
   https://jogapiekna.com/kategoria-produktu/poszewki-do-poduszek/
 6. Postanowienia dotyczące prawa do odstąpienia przez Konsumenta od umowy stosuje się odpowiednio do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

XIII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.
 2. Spory wynikłe z realizacji Umowy rozwiązywane będą w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub innym sądem polubownym. Klient może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów, na przykład złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL
 3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/
 4. W przypadku braku zainteresowania ze strony Klienta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów polskiego Kodeksu postępowania cywilnego.

XIV. PRZEDSPRZEDAŻ I AUTOMATYCZNE DOPASOWANIE CEN

 1. Sprzedawca może prowadzić przedsprzedaż.
 2. Przedsprzedaż umożliwia złożenie zamówienia i dokonanie zakupu przed premierą w specjalnej obniżonej cenie (przedsprzedażowa cena).
 3. Termin dostępności materiałów objętych przedsprzedażą znajduje się w opisie Produktu objętego przedsprzedażą.
 4. Przedsprzedaż nie może być łączona z innymi promocjami, chyba że zostało to inaczej wskazane w opisie oferty przedsprzedażowej.
 5. Zakupione podczas przedsprzedaży Produkty są realizowane w kolejności dokonanych Zamówień, zgodnie z poniższymi postanowieniami Regulaminu w zakresie kosztów, sposobu i terminu dostawy, chyba że inaczej zostało wskazane w ofercie przedsprzedażowej.
 6. Sprzedawca nie stosuje indywidualnego dostosowywaniu ceny na podstawie zautomatyzowanego podejmowania przez Klientów decyzji.

XV. PUBLIKACJA I WERYFIKACJI OPINII

 1. Do publikacji opinii uprawnieni są Klienci, którzy dokonali zakupu w Sklepie internetowym i korzystali z zakupionego Towaru. Zamieszczenie opinii jest możliwe w każdym czasie.
 2. Sprzedawca pozyskuje opinie drogą mailową bezpośrednio od Klientów. Opinie są także pozyskiwane z mediów społecznościowych, gdzie Klienci na profilu Sprzedawcy zostawiają opinie oraz komentarze, albo przesyłają w wiadomościach w mediach społecznościowych.
 3. Sprzedawca publikuje zarówno pozytywne jak i negatywne, jeśli takie pochodzą od Klientów, którzy dokonali zakupu w Sklepie i używali z zakupionego Towaru.
 4. Klient powinien formułować opinie w sposób rzetelny, uczciwy i merytoryczny.
 5. Zakazane jest zamieszczanie opinii:
  1. bez uprzedniego dokonania zakupu w Sklepie;
  2. wypełniających znamiona czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
  3. naruszających dobra osobiste Sprzedawcy lub osoby trzeciej;
  4. używając wulgaryzmów i innych słów powszechnie uznawanych za obraźliwe;
  5. przygotowanych na zlecenie przez firmy świadczące usługi związane z opiniami w internecie.
 6. Sprzedawca dokonuje weryfikacji pod względem zgodności opinii z Regulaminem oraz, czy pochodzą od Klientów, którzy rzeczywiście nabyli i używali Towaru poprzez m.in.::
  1. kontakt indywidualny z Klientem wysyłając prośbę o udzielenie opinii.
  2. wyrywkowe sprawdzanie „ręczne” przed publikacją opinii na stronie Sklepu.
 7. W przypadku udzielenia opinii niespełniającej wymagań przewidzianych w Regulaminie Sprzedawca może odmówić jej publikacji lub ją usunąć.
 8. Reklamacja związane z publikowaniem i weryfikacją opinii można składać na adres Sprzedawcy.
 9. Składając reklamację podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych, co ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 10. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 11. Administratorem danych osobowych osób publikujących opinie jest Sprzedawca.

XVI. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Sprzedawca świadczy nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu internetowego następujące Usługi elektroniczne:
  1. umożliwienie złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy;
  2. umożliwienie korzystania z Koszyka;
  3. udostępnianie danych i materiałów, znajdujących się w Sklepie internetowym;
  4. umożliwienie przesłania Sprzedawcy wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w ramach Sklepu internetowego,
  5. usługa Newslettera.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, za pośrednictwem, którego Sprzedawca świadczy Usługi elektroniczne:
  1. komputer klasy PC, Mac lub inne urządzenie umożliwiające korzystanie z Serwisu;
  2. dostęp do sieci Internet;
  3. dostęp do poczty elektronicznej;
  4. odpowiednie oprogramowanie w postaci przeglądarki internetowej.
 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie usługi Newslettera zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia subskrypcji, a w zakresie pozostałych usług w momencie rozpoczęcia korzystania z danej funkcjonalności Sklepu internetowego umożliwiającej skorzystanie z określonej usługi elektronicznej.
 4. Usługa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na świadczeniu usługi Newslettera zostaje zawarta na czas nieoznaczony do czasu anulowania subskrypcji. W zakresie pozostałych usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Sklepu internetowego umowa o świadczenie tychże usług zostaje zawarta na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą i poprzez zaprzestanie korzystania przez Klienta z danej usługi elektronicznej i bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.
 5. Klient będący Konsumentem, jak również Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, może złożyć reklamację dotyczącą usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę drogą mailową lub pisemnie na adres pocztowy.
 6. Sprzedawca rozpatrzy reklamację dotyczącą usług świadczonych drogą elektroniczną w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej otrzymania, informując niezwłocznie o jej wynikach.

XII. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedający, który wdrożył u siebie niezbędne środki bezpieczeństwa zgodne z obowiązującymi przepisami.
 2. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych oraz wykorzystania plików cookies znajdują się w Polityce prywatności: https://jogapiekna.com/polityka-prywatnosci/

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie. O zmianach Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 7 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.
 2. Zmiany Regulaminu nie naruszają praw osób które złożyły Zamówienia lub zawarły umowy przed zmianą Regulaminu, co oznacza że do Zamówień złożonych i umów zawartych przed zmianą Regulaminu zastosowanie mają postanowienia Regulaminu, które obowiązywały w dniu ich złożenia lub odpowiednio zawarcia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego Regulaminu i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 4. Na wypadek, gdyby niektóre postanowienia niniejszego Regulaminu okazały się nieważne, bezskuteczne lub mogłyby być uznane za klauzule niedozwolone, wówczas nie powoduje to nieważności całego regulaminu, ale w miejsce powyższych postanowień zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy prawa.

ZAŁĄCZNIKI

Regulamin obowiązuje od dnia 11.01.2023 r. (wersja 3)

Attention! The name "beauty yoga" is reserved.

© Copyright 2024 yoga of beauty. All rights reserved. Created by THENEWLOOK
Attention! The name "beauty yoga" is reserved.
All materials contained on the site are exclusively educational, informative and hobby-oriented. Their purpose is not to diagnose, treat, or prevent diseases. They will not replace the medical advice we need to take care of.

Cart

No products in the basket.

Go to shop