Search

Get a gift

Subscribe to the newsletter and download the mini-tutorial

10 rules of beautiful young appearance that you can apply immediately

Download now

Zanim zapiszesz się na Newsletter, zachęcam do zapoznania się z zasadami i warunkami zawierania umowy o przekaz danych osobowych w zamian za otrzymywanie bezpłatnych treści cyfrowych w postaci wiadomości mailowych lub bezpłatnych materiałów.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem Strony jest Marta Kucińska-Bielecka
 2. Kontakt: e-mail: marta@jogapiekna.com
 3. Za pośrednictwem Strony https://jogapiekna.com/ oraz jego podstron, świadczone są usługi elektroniczne, w tym Newsletter oraz możliwe jest zawarcie umowy o dostarczenie treści cyfrowych (lead magnet), w ramach której dochodzi do płatności danymi osobowymi.
 4. Regulamin ma zastosowanie również do wszystkich witryn internetowych lub usług, które zawierają do niego odniesienie.

II. DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Administrator – Marta Kucińska-Bielecka prowadząca firmę pod nazwą Joga Piękna Marta Kucińska-Bielecka z siedzibą w Łodzi.

Materiał lub Darmowy materiały – treści cyfrowe udostępniane Użytkownikowi przez Administratora w zamian za zapis na listę subskrybentów Newslettera. Darmowym materiałem może być w szczególności poradnik pdf lub e-book. 

Formularz – interaktywny formularz dostępny na Stronie https://jogapiekna.com/ służący do zapisu na Newsletter i uzyskania Materiałów.

Konsument – osoba fizyczna, zawierająca z Administratorem umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Konsument jest również Użytkownikiem.

Newsletter – wiadomości e-mail stanowiące treści cyfrowe, zawierające informacje o produktach, usługach, nowościach i promocjach oferowanych przez Administratora wysyłane na adres poczty mailowej Użytkownika.

Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca z Administratorem umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest również Użytkownikiem.

Regulations – niniejszy Regulamin określający ogólne zasady i warunki zawierania umowy o dostarczenie Treści cyfrowych w postaci Materiałów. 

Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://jogapiekna.com/ oraz z podstronami w obrębie wskazanej domeny.

Środowisko cyfrowe – sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez konsumenta w celu uzyskania dostępu do Treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub w celu korzystania z nich.

Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.

Użytkownik – osoba fizyczna wypełniająca Formularz i zawierająca w ten sposób z Administratorem umowę o dostarczenie Treści cyfrowych w postaci Materiałów.

III. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. W celu korzystania z Treści cyfrowych konieczne jest spełnienie minimalnych wymogów technicznych, tj.:
  • komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
  • dostęp do poczty elektronicznej;
  • aktualna przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox; Internet Explorer; Opera; Google Chrome; Safari; lub Microsoft Edge;
  • dostęp do standardowej, aktualnej przeglądarki internetowej z włączoną możliwością zapisu plików cookies oraz obsługi Javascript.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności z umową Treści cyfrowej, jeżeli środowisko cyfrowe Użytkownika nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Administrator poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem umowy.

IV. ZAMÓWIENIE I DOSTARCZENIE MATERIAŁU

 1. Za pośrednictwem Strony, Administrator umożliwia Użytkownikowi zawarcie umowy o dostarczenie Treści cyfrowych w postaci Darmowych materiałów, za które Użytkownik nie ponosi opłaty.
 2. W celu skutecznego zawarcia umowy o dostarczenie Treści cyfrowych Użytkownik wypełnia Formularz zapisując się tym samym na listę subskrybentów prowadzonych przez Administratora. Użytkownik podaje swoje dane osobowe wskazane w Formularzu, tj.: imię (opcjonalnie) i adres e-mail oraz akceptuje politykę prywatności i Regulamin poprzez zaznaczenie checkboxa.
 3. Jeżeli Użytkownik nie chce wyrazić zgody na przesyłanie mu Newslettera poprzez wypełnienie Formularza zapisu, może dokonać zakupu materiału oferowanego w ramach zapisu na Newsletter, tj. poradnika 10 zasad pięknego i młodego wyglądu, które możesz zastosować od razu w cenie wskazanej przez Administratora. W tym celu Użytkownik winien skontaktować się z Administratorem wysyłając do niego wiadomość mailową.
 4. Po wypełnieniu Formularza zapisu Użytkownik otrzymuje na podany adres mailowy wiadomość z linkiem do potwierdzenia zapisu (double opt in). Brak potwierdzenia zapisu skutkuje brakiem możliwości otrzymywania Darmowego materiału oraz wiadomości e-mail wysyłanych przez Administratora.
 5. Potwierdzenie zapisu na Newsletter oznacza zawarcie umowy o dostarczenie Treści cyfrowej.
 6. Administrator dostarcza Treść cyfrową w postaci Darmowego materiału niezwłocznie po zawarciu umowy, chyba że na stronie zapisu wskazano inaczej. Treść cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy treść cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do treści cyfrowej lub pobranie treści cyfrowej, zostały udostępnione konsumentowi lub fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu, które konsument wybrał samodzielnie w tym celu, lub gdy konsument lub takie urządzenie, uzyskali do niej dostęp.
 7. Zakazane jest przesyłanie za pośrednictwem Formularza treści bezprawnych.
 8. Umowa o dostarczenie Treści cyfrowej zostaje zawarta na czas nieokreślony.

V. PRAWA AUTORSKIE I WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszelkie materiały udostępniane w ramach Newslettera, w tym Darmowe materiały stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlegają ochronie prawnej, co Użytkownik akceptuje poprzez akceptację Regulaminu.
 2. Administrator udziela Użytkownikowi licencji niewyłącznej, nieprzenaszalnej, bez prawa do udzielania sublicencji na korzystanie z Darmowych materiałów.
 3. Użytkownik w ramach umowy upoważniony jest do korzystania z Darmowych materiałów jedynie na własne potrzeby, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
  • w zakresie zapisu utworu – zapis techniką cyfrową – utrwalenie poprzez cyfrowe przetwarzanie,
  • wydruk na własne potrzeby korzystania z materiałów w formacie pdf. i doc. oraz docx.,
  • zapis metodą cyfrową, modyfikacje na własne potrzeby w zakresie wskazanymw odpowiednich instrukcjach lub komentarzach, np. na własnym dysku twardym.
 4. Licencja, o której mowa powyżej jest ważna przez czas trwania umowy o udostępnienie Darmowych materiałów. Po wypisaniu się z listy subskrybentów prowadzonej przez Administratora, Użytkownik traci prawo do dostępu i korzystania z Darmowych materiałów udostępnianych przez Administratora w ramach umowy.
 5. Zakazane są wszelkie działania, które zmierzają do naruszenie praw Administratora, w szczególności, zakazane jest dalsze kopiowanie, powielanie, utrwalanie lub rozpowszechnianie Darmowych materiałów bez zgody Administratora lub innych podmiotów uprawnionych
 6. Jakiekolwiek rozpowszechnianie Darmowych materiałów lub jakichkolwiek innych Treści cyfrowych udostępnionych przez Administratora w ramach Newslettera stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną.

VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 1. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez anulowanie subskrypcji poprzez użycie linku „Anuluj subskrypcję” lub analogicznie brzmiącego, znajdującego się w treści każdej wiadomości Newslettera lub wysyłając mail na adres: marta@jogapiekna.com
 2. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta może odstąpić od Umowy o dostarczenie Treści cyfrowych w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podawania przyczyny. Wystarczająca jest w tym zakresie stosowna informacja przekazana Administratorowi. Odstąpienie od umowy oznacza również rezygnację z otrzymywania Newslettera.

VII. REKLAMACJE

 1. Konsument może odstąpić od umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Darmowych materiałów w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podawania przyczyny. Wystarczająca jest w tym zakresie stosowna informacja przekazana Administratorowi. Odstąpienie od umowy oznacza również rezygnację z otrzymywania Newslettera.
 2. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera, niezależnie od odstąpienia od umowy klikając w przeznaczony do tego celu link typu zamieszczony w treści każdej wiadomości wysyłanej w ramach Newslettera.
 3. Rękojmia za wady, o której mowa w Kodeksie cywilnym, jest wyłączona w stosunku do Użytkownika innego niż Konsument. W przypadku Konsumenta w zakresie odpowiedzialności za zgodność Darmowych materiałów z umową znajdują zastosowanie przepisy ustawy o prawach konsumenta.
 4. Darmowe materiały mają wyłącznie charakter edukacyjny, nie stanowią i nie zastępują indywidualnej porady.
 5. Administrator ma obowiązek dostarczyć Konsumentowi Darmowy materiał zgodne z umową. Zgodność z umową ocenia się w świetle przepisów ustawy o prawach konsumenta.
 6. Administrator ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Darmowych materiałów z umową, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia Darmowych materiałów, istniał w chwili ich dostarczenia.
 7. W przypadku, gdy Darmowe materiały są niezgodne z umową, Konsument może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową.
 8. Jeżeli Darmowe materiały są niezgodne z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, gdy:
  • doprowadzenie do zgodności Materiałów z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów,
  • Administrator nie doprowadził Materiałów do zgodności z umową,brak zgodności Materiałów z umową występuje nadal, mimo że Administrator próbował doprowadzić Materiały do zgodności z umową,
  • brak zgodności Materiałów z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w § 5 ust. 7 Regulaminu,
  • z oświadczenia Administratora lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Materiałów do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 9. W razie niezgodności Materiałów z umową, Konsument może złożyć reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 10. Administrator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od doręczenia reklamacji.
 11. Uprawnienia z tytułu rękojmi uregulowane w niniejszym paragrafie przysługują również Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

VIII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Administrator wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawieranymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy;
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

IX. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika w Formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne dla zawarcia Umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
 3. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w następujących celach:
  • zawarcia i wykonania umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Materiałów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  • ewentualnej obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń związanych z umową na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  • wysyłki wiadomości e-mail na podstawie wyrażonej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  • analizy statystyk związanych z wysyłką Newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  • marketingu własnych produktów lub usług na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 4. Dane te zostaną usunięte po upływie terminu przedawnienia roszczeń związanych z umową oraz upływie terminu, do którego Administrator może zostać poddany kontroli ze strony organu nadzorczego w zakresie zgodności z prawem prowadzonych działań związanych z Newsletterem.
 5. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych osobom trzecim na podstawie zawartej umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia zawarte w art. 15- 21 RODO:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • prawo do przenoszenia danych;
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę;
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przeze mnie danych osobowych.
 7. Strona wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Z treścią Polityki prywatności możesz się zapoznać klikając w link: https://jogapiekna.com/polityka-prywatnosci/

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Umowy zawierane poprzez Stronę zawierane są w języku polskim i zgodnie z prawem polskim.
 2. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się nieważne w całości lub w części, pozostałe postanowienia pozostają w mocy. Administrator i Użytkownik zobowiązują się do zastąpienia nieważnych postanowień postanowieniami, których moc prawna i skutek ekonomiczny są najbardziej zbliżone do postanowień zastępowanych.
 3. Wszelkie spory związane ze Stroną będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce siedziby lub stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Administratora. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów oraz Przedsiębiorców na prawach konsumenta, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, m.in. zmiany przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść Regulaminu, podlegania obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, zmiany zakresu lub formy świadczonych usług elektronicznych, ochroną Strony przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień Regulaminu.
 5. Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie zmienionych postanowień Regulaminu, znajduje zastosowanie Regulamin obowiązujący w chwili zawierania umowy.
 6. O zmianach Regulaminu Administrator informuje publikując treść na Stronie oraz za pośrednictwem Newslettera.

Regulamin w niniejszym brzmieniu (wersja 1) obowiązuje od dnia 11.01.2023 r.

© Copyright 2024 yoga of beauty. All rights reserved. Created by THENEWLOOK
Attention! The name "beauty yoga" is reserved.
All materials contained on the site are exclusively educational, informative and hobby-oriented. Their purpose is not to diagnose, treat, or prevent diseases. They will not replace the medical advice we need to take care of.

Cart

No products in the basket.

Go to shop